Rekrutacja


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły I lub II stopnia składają do dnia wyznaczonego przez szkołę następujące dokumenty:

 * Wypełniony kwestionariusz osobowy wydany przez szkołę lub pobrany z naszej strony

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY PSM I STOPNIA_2019 – pobierz

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY PSM II STOPNIA_2019 – pobierz

* Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na wybranym instrumencie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (kandydaci do PSM I i PSM II st.) – zgodnie z art. 142 ust. 2 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

* Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na wybranym instrumencie dętym wydane przez lekarza pulmonologa (kandydaci do PSM II st.) – zgodnie z art. 142 ust. 3 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

Informujemy, że zgodnie z art. 16 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. w związku z kontynuacją nauki lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek wystawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej placówce artystycznej.

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW
Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły (pokój 114) od 8 kwietnia do 22 maja b.r.
w godzinach od 10.00 do 17.00 (od poniedziałku do piątku).

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
8 maja 2019 r. o godz. 17.00

ZEBRANIE INFORMACYJNE dla rodziców i kandydatów do szkoły
14 maja 2019 r. o godz. 18.00

ZAJĘCIA POKAZOWE przed badaniem przydatności dla kandydatów do PSM I stopnia
– 21 maja 2019 r. o godz. 17.00 (dzieci w wieku 7 i 8 lat)
– 21 maja 2019 r. o godz. 17.50 (dzieci powyżej 8 roku życia)

BADANIE PRZYDATNOŚCI / EGZAMINY WSTĘPNE
25 maja 2019 r.         – kształcenie słuchu PSM II st.
– 27 maja 2019 r.         – fortepian PSM I st.
– 31 maja 2019 r.         – fortepian PSM II st.
– 5 czerwca 2019 r.      – instrumenty dęte PSM I i II st.
– 6 czerwca 2019 r.      – akordeon PSM I i II st. i organy PSM II st.
– 8 czerwca 2019 r.     
– instrumenty smyczkowe PSM I i II st.
– 8 czerwca 2019 r.      – gitara PSM I i II st.
– 10 czerwca 2019 r.    – instrumenty perkusyjne PSM I i II st.

ZAKRES PRZESŁUCHAŃ WSTĘPNYCH

Kwalifikacja kandydatów do szkoły I stopnia odbywa się na podstawie badania przydatności (polega na sprawdzeni uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych, predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie), które przeprowadza się w okresie od maja do zakończenia zajęć lekcyjnych.

Kwalifikacja kandydatów do szkoły II stopnia odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego, który przeprowadza się w okresie od maja do czerwca. Przesłuchania wstępne obowiązują wszystkich kandydatów i mają charakter konkursowy. Wynikiem przesłuchań wstępnych – ogłoszone przez Komisję Kwalifikacyjną – są łączne oceny poszczególnych kandydatów, podane w formie punktowej, w skali od 0 do 25 punktów. Komisja kwalifikacyjna rozpatruje możliwości przyjęcia kandydata, który w wyniku przesłuchań otrzymał nie mniej niż 18 punktów.

UWAGA – uzyskanie przez kandydata wymaganego minimum 18 punktów nie gwarantuje przyjęcia do szkoły z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINÓW DO PSM II STOPNIA

KANDYDACI NA FORTEPIAN: Utwór polifoniczny, etiuda o wyraźnym problemie technicznym, allegro sonatowe, utwór dowolny, czytanie a’vista.

KANDYDACI NA INSTRUMENTY SMYCZKOWE i GITARĘ
Instrumenty smyczkowe z wyłączeniem kontrabasu – jedna etiuda, I część koncertu lub II i III oraz utwór dowolny.
Gitara – dwie etiudy o różnych problemach technicznych, utwór z epoki klasycyzmu, dowolny taniec z okresu baroku lub z okresu wcześniejszego, utwór dowolny.
Kontrabas – jedna etiuda, utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu (dla osób grających na kontrabasie wcześniej). Dla osób, które wcześniej nie grały na tym instrumencie – sprawdzenie zdolności słuchowych oraz przydatności do gry na kontrabasie.

KANDYDACI NA INSTRUMENTY DĘTE:
Etiuda lub utwór dowolny, gama dur, moll (do wyboru). Dopuszcza się możliwość wykonania programu z nut .

KANDYDACI NA AKORDEON i ORGANY
Akordeon – etiuda, dowolny utwór polifoniczny, utwór dowolny.
Organy – etiuda, polifonia, utwór dowolny z ostatnio granego repertuaru (jeśli kandydat uczył się na fortepianie).
Organy – ćwiczenie pedałowe, utwór manuałowy z okresu baroku, utwór dowolny – romantyczny lub współczesny (jeśli kandydat uczył się już gry na organach).

KANDYDACI NA PERKUSJĘ i INSTRUMENTY PERKUSYJNE:
Zakres tematyczny egzaminu zgodny z  programem ukończenia PSM I stopnia.

Egzamin w formie pisemnej lub ustnej z kształcenia słuchu z zasadami muzyki, obejmujący wiedzę i umiejętności wynikające z programu nauczania klasy VI dziecięcej i IV młodzieżowej:
– dyktando interwałowe i akordowe,
– znajomość i rozpoznawanie rodzaju gam,
– dyktando melodyczne,
– dyktando rytmiczne,
– budowanie interwałów charakterystycznych w podanych gamach,
– budowanie akordów i ich przewrotów,
– zagadnienia z zakresu metrorytmiki,
– znajomość podstawowych rodzajów kadencji.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Wyniki przesłuchań oraz listę osób przyjętych podaje się w formie pisemnej na szkolnej tablicy ogłoszeń lub elektronicznej na stronie internetowej naszej szkoły w terminie trzech dni po przeprowadzeniu ostatnich przesłuchań. Osoby przyjęte obowiązane są do zgłoszenia się na zajęcia w dniu 1 września nowego roku szkolnego. Niedopełnienie tego obowiązku oraz nie powiadomienie szkoły w ciągu 3 dni od tej daty o przyczynach nieobecności, będzie traktowane jako rezygnacja kandydata z nauki.

UWAGA PRZEDSZKOLAKI
Istnieje także możliwość podjęcia nauki w ramach założonego w 2003 roku Towarzystwa działającego przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. K. i A. Szafranków dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Szczegóły na dole strony głównej w zakładce Muzyczna Akademia Młodych „TALENT”.