Zakręcone Fleciki


REGULAMIN XIII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU „ZAKRĘCONE FLECIKI”

I. Nazwa konkursu: XIII Ogólnopolski Festiwal „Zakręcone Fleciki”

II. Organizator konkursu: Centrum Edukacji Artystycznej
Współorganizator konkursu: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku

III. Termin konkursu: 19 maja 2018 r.
Miejsce konkursu: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. i A. Szafranków w Rybniku

IV. Cel konkursu:
– rozwijanie uzdolnień i promowanie osiągnięć młodych flecistów w wieku 6-11 lat,
– promocja nowoczesnych metod nauczania początkowego gry na flecie,
– wymiana doświadczeń metodycznych między pedagogami,
– integracja uczniów i nauczycieli klas fletu.

V. Warunki uczestnictwa:
1) Uczestnicy konkursu prezentują obowiązujący program na flecie z „zakręconą główką” lub z „główką omega”.
2) Uczestników konkursu będą obowiązywać następujące grupy wiekowe:
grupa sześciolatków: urodzeni w 2011 r.
grupa I: pierwszy rok nauki
grupa II: drugi rok nauki
grupa III: trzeci rok nauki
3) Uczestnicy konkursu, zgłaszają swój udział poprzez wypełnienie karty uczestnika i przesłanie jej w terminie do dnia 16.04.2018 r. na adres:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 27
z dopiskiem „Zakręcone Fleciki”
lub drogą elektroniczną na: sekretariat@psmrybnik.strefa.pl,
4) Do karty uczestnika należy obowiązkowo dołączyć klauzulę informacyjną i zgodę na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 1 i 2).
5) Uczestnicy koncertu laureatów obowiązkowo dołączają zgodę na użyczenie wizerunku (załącznik nr 3).
6) Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

VI. Program obowiązujący w poszczególnych grupach i kategoriach:
1) Grupa sześciolatków:
– Dwa utwory z akompaniamentem fortepianu wykonane z pamięci, których czas trwania nie może przekroczyć 3 min.
2) Grupa I:
– Dwa utwory z akompaniamentem fortepianu wykonane z pamięci, których czas trwania nie może przekroczyć 3 min.
3) Grupa II:
– Alan Bullard – Etiuda obowiązkowa Sprężysty flet (nuty do pobrania poniżej)
– Dwa utwory z akompaniamentem fortepianu wykonane z pamięci, czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 min.
4) Grupa III:
– Alan Bullard – Etiuda obowiązkowa Wesoły flet (nuty do pobrania poniżej)
– Dwa utwory z akompaniamentem fortepianu wykonane z pamięci; czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 min.

VII. Kryteria oceny uczestników konkursu:
Jury ocenia grę uczestników uwzględniając następujące kryteria:
– aparat gry,
– intonacja i jakość brzmienia,
– znajomość formy utwory i umiejętności jej realizacji,
– interpretacja i stylowość wykonania,
– prezentacja sceniczna.
Uczestnicy oceniani będą w skali od 1-25 punktów.

VIII. Jury konkursu:
1) Jury powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej, którego skład jest jawny.
2) Zgodnie z § 7 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych:
Przewodniczącym i członkiem komisji nie może być osoba, której uczniowie lub zespół uczniów biorą udział w danym konkursie, turnieju lub olimpiadzie.
3) Jury pracuje w oparciu o Regulamin Pracy Jury (załącznik nr 4).
4) Obrady jury są tajne a decyzje jury są niepodważalne, ostateczne i niezaskarżalne.
5) Po zakończeniu konkursu jury sporządza protokół, w którym wskazuje laureatów i wyróżnionych oraz dokonuje ogólnej oceny merytorycznej poziomu konkursu.
6) Jury przyzna nagrody (I, II, III miejsce), wyróżnienia oraz nagrody specjalne. Tytuł laureata otrzymają zdobywcy I, II i III.
7) Dopuszcza się przyznawania nagród ex-aequo.
8) Jury ma prawo nie wskazać laureata nagród, o których mowa w pkt. 6.
9) Jury wskazuje dowolną liczbę wyróżnionych uczestników konkursu, nauczycieli.

IX. Zasady organizacji:
1) Przesłuchania konkursowe są jednoetapowe, otwarte dla publiczności. Uczestnicy podczas przesłuchań wystąpią w kolejności ustalonej przez organizatorów.
2) O zakwalifikowaniu uczestniczy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 30.04.2018 r.
3) Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa.
4) Laureaci I, II i III miejsca otrzymują dyplomy laureata.
5) Dyplomy wyróżnienia otrzymują wyróżnieni: uczestnicy konkursu.
6) Nagrodzeni i wytypowani przez Jury uczestnicy zobowiązani są do udziału w Koncercie Laureatów, który odbędzie się po zakończeniu przesłuchań.
7) Wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów konkursu nastąpi podczas Koncertu Laureatów w dniu 19.05.2018 r.
8) Prezentacje uczestników mogą być rejestrowane przez organizatorów w formie zdjęć.
9) Szczegółowy harmonogram przesłuchań zostanie podany do wiadomości uczestników po zamknięciu listy zgłoszeń.
10) Uczestnicy występują z własnym akompaniatorem. Istnieje możliwość odpłatnego korzystania z akompaniatora konkursu. Opłata wynosi 30 złotych (płatne na miejscu).
11) Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania, wyżywienia i nie zwracają kosztów podróży.
12) Zgłoszenie na Festiwal „Zakręcone fleciki” jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.
13) Szczegółowych informacji dotyczących festiwalu udziela sekretariat szkoły (tel. 32 755 88 94, e-mail: sekretariat@psmrybnik.strefa.pl)

_________________________
KARTA ZGŁOSZENIA – POBIERZ
Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna – POBIERZ
Załącznik nr 2 – zgoda na wykorzystanie wizerunku – POBIERZ
Załącznik nr 3 – zgoda użyczenie wizerunku – POBIERZ

Istnieje możliwość otrzymania karty zgłoszenia w wersji edytowalnej (dokument Microsoft Word), w tym celu prosimy o przesłanie maila do sekretariatu szkoły.

_________________________
Nuty do pobrania:
Etiuda obowiązkowa Sprężysty flet – POBIERZ
Etiuda obowiązkowa Wesoły flet – POBIERZ 


LISTA LAUREATÓW XII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU ZAKRĘCONE FLECIKI
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA JURY 2017