Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów


Ogólnopolskie Forum Młodych Instrumentalistów im. Karola i Antoniego Szafranków to spotkanie utalentowanych uczniów grających na skrzypcach, fortepianie oraz w zespołach kameralnych, którzy obok bardzo dobrych umiejętności instrumentalnych wyróżniają się ciekawą osobowością artystyczną.

Cele Forum jest prezentacja osiągnięć artystycznych młodych instrumentalistów i kameralistów, promocja młodych solistów o szczególnie interesującej osobowości artystycznej oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych.

REGULAMIN XIII FORUM

1. XIII Forum odbędzie się w dniach 5-8 kwietnia 2017 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku.

2. Przesłuchania przebiegać będą w następujących kategoriach:

– FORTEPIAN

SKRZYPCE

ZESPOŁY KAMERALNE

3. Dla kategorii skrzypce i fortepian będą obowiązywać następujące grupy wiekowe:

I grupa klasy III i IV C6 szkoły muzyczne I st., klasy II C4 szkoły muzyczne I st. oraz młodsi

II grupaklasy V i VI C6 szkoły muzyczne I st., klasy III i IV C4 szkoły muzyczne I st.

III grupa klasy I-III szkoły muzyczne II st.

IV grupa klasy IV-VI szkoły muzyczne II st.

natomiast dla kategorii zespoły kameralne:

I grupa – szkoły muzyczne I stopnia

II grupa – szkoły muzyczne II stopnia 

4. Rodzaje zespołów kameralnych – zespoły liczące od 2 do 5 osób, z udziałem skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, fortepianu w dowolnym układzie instrumentów:

– w zespołach I st. nie mogą uczestniczyć nauczyciele oraz uczniowie szkół muzycznych II st.

– w zespołach II st. nie mogą uczestniczyć nauczyciele.

5. Przesłuchania konkursowe są jednoetapowe dla wszystkich kategorii i grup, otwarte dla publiczności. Uczestnicy podczas przesłuchań wystąpią w kolejności alfabetycznej, począwszy od wcześniej wylosowanej litery przez organizatorów.

6. Jury:

a) Jury Forum powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

b) Decyzje Jury są niepodważalne, ostateczne i niezaskarżalne.

c) Jury ustala zasady oceniania, przyznawania nagród oraz ilości laureatów. Tytuł laureata Forum otrzymują zdobywcy pierwszych trzech miejsc oraz wyróżnień w każdej grupie wiekowej i kategorii.

d) W każdej z kategorii i grupie wiekowej Jury przyzna równorzędne nagrody i wyróżnienia oraz nagrody specjalne. Nagrody przyznawane będą w formie pieniężnej i rzeczowej. Warunkiem otrzymania nagrody będzie osobiste uczestnictwo w koncercie laureatów.

e) Jury może przyznać dyplom dla nauczycieli za wyróżniający się akompaniament.

f) Jury zastrzega sobie prawo do przerwania występu uczestnika, jeżeli zostanie przekroczony limit czasu podany w regulaminie.

g) Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa.

7. Dopuszcza się udział uczestnika w grupie starszej wiekowo z programem obowiązującym w tej grupie wiekowej.

8. Laureaci I miejsc poprzednich edycji Forum nie mogą brać udziału w kolejnych edycjach w tej samej grupie wiekowej.

9. Program obowiązujący w poszczególnych grupach i kategoriach zostanie podany do 31.10.2016 r. (UWAGA PROGRAM ZNAJDUJĘ SIĘ PONIŻEJ – ZA PUNKTEM 10 REGULAMINU)

10. Organizacja Forum:

a) Ze względów organizacyjnych o przyjęciu do konkursu decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

b) Ewentualne zmiany w programie należy zgłosić organizatorom przed rozpoczęciem Forum.

c) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego fotografowania i rejestrowania przesłuchań i koncertów laureatów, a także do swobodnej emisji produkcji festiwalowych (radio, telewizja, internet).

d) Organizatorzy zapewniają możliwość odbycia próby przed występem, w wyznaczonym terminie.

e) Termin przesyłania zgłoszeń upływa 6 marca 2017 r.

f) Zgłoszenia (w formie elektronicznej, z niezbędnymi podpisami) oraz kopię wpisowego należy przesłać na adres mailowy: sekretariat@psmrybnik.strefa.pl

g) Wpisowe w wysokości 100 zł – soliści, 150 zł – zespoły należy wpłacać na konto:

           Towarzystwa Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
… …..im. K. i A. Szafranków w Rybniku
...……ul. Powstańców Śląskich 27, 44-200 Rybnik
           PEKAO SA O/Rybnik, nr 55 1240 4357 1111 0010 5306 4667
           W tytule przelewu należy wpisać: Forum oraz imię i nazwisko uczestnika.

h) Wpisowe nie podlega zwrotowi, jeżeli kandydat nie weźmie udziału w konkursie.

i) Szczegółowy harmonogram przesłuchań łącznie z terminem prób zostanie podany do wiadomości uczestników po zamknięciu listy zgłoszeń.

j) Zgłoszenie na Forum jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

k) Organizatorzy nie zapewniają akompaniatora, noclegów, wyżywienia i nie zwracają kosztów podróży.

l) Szczegółowych informacji dotyczących Forum udziela sekretariat szkoły (tel. 32 7558894, e-mail: sekretariat@psmrybnik.strefa.pl).


PROGRAM XIII OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM MŁODYCH INSTRUMENTALISTÓW

Kategoria: fortepian

I grupa: klasa III i IV C6 SM I ST., II C4 SM I ST. i młodsi
1. Dowolnie wybrana etiuda
2. Utwór z epoki klasycznej
3. Utwór dowolny kompozytora polskiego
Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci

II grupa: kl. V i VI C6 SM I ST., III i IV C4 SM I ST.
1. Utwór z epoki baroku
2. Dowolnie wybrana etiuda
3. Allegro sonatowe z sonaty lub sonatiny
4. Utwór kompozytora polskiego o charakterze kantylenowym
Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci

III grupa: kl. I-III SM II ST.
1. J. S. Bach – Preludium i Fuga albo 2 kontrastowe części suity lub partity.
2. Dowolnie wybrana etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim kompozytora polskiego
3. Allegro sonatowe z sonaty: L. van Beethovena, M. Clementiego, J. Haydna, W. A. Mozarta
4. Utwór dowolny z epoki romantyzmu
Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci

IV grupa: kl. IV-VI SM II ST.
1. J. S. Bach – Preludium i fuga lub J. S. Bach – Allemande i Gique z Suity francuskiej, Suity angielskiej lub Partity
2. Allegro sonatowe z sonaty: L. van Beethovena, M. Clementiego, J. Haydna, W. A. Mozarta
3. Dowolnie wybrana etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim
4. F. Chopin – Sonata g-moll na fortepian i wiolonczelę op. 65 cz. III Largo – realizacja partii fortepianu z udziałem solisty (wiolonczelisty).
Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci za wyjątkiem Larga z sonaty F. Chopina


Kategoria: skrzypce

I grupa: klasa III i IV C6 SM I ST., II C4 SM I ST. i młodsi
1. Etiuda
2. Miniatura kompozytora polskiego
3. Koncert część I lub III lub utwór o charakterze wirtuozowskim
Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci.

II grupa: kl. V i VI C6 SM I ST., III i IV C4 SM I ST.
1. Etiuda
2. Miniatura kompozytora polskiego
3. Koncert część I lub III lub utwór o charakterze wirtuozowskim
Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci.

III grupa: kl. I-III SM II ST.
1. Etiuda lub kaprys
2. Dwie kontrastujące części ze zbioru 12 Fantazji na skrzypce solo Ph. Telemanna (zaleca się korzystanie z wydawnictwa Bärenreiter Kassel)
3. Miniatura kompozytora polskiego
4. Koncert część I lub III lub utwór o charakterze wirtuozowskim
Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci.

IV grupa: kl. IV-VI SM II ST.
1. Etiuda lub kaprys
2. Dwie kontrastujące części ze zbioru Sonaty i partity na skrzypce solo J. S. Bacha
3. Miniatura kompozytora polskiego
4. Koncert część I lub III lub utwór o charakterze wirtuozowskim
Obowiązuje wykonanie całego programu z pamięci.


Kategoria: zespoły kameralne

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA:
1. Program dowolny, zróżnicowany stylistycznie – utwory oryginalne lub transkrypcje (z podaniem autora opracowania) z wyłączeniem koncertów oraz utworów wykonywanych unisono.
2. Czas trwania programu: 7 – 15 minut.

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA:
1. Program dowolny – utwory oryginalne lub transkrypcje (z podaniem autora opracowania) z wyłączeniem koncertów.
2. Czas trwania programu: 15 – 20 minut.


REGULAMIN XIII FORUM – pobierz
KARTA ZGŁOSZENIA XIII FORUM – pobierz
PROGRAM XIII FORUM – pobierz


Dog